forskningsrubrikVidilab har nu en egen avdelning för FoU, Forskning och Utveckling, där vi har en forskningsassistent anställd. Vidilab deltar fortlöpande i flera forskningsstudier och driver även egna forskningsprojekt. Nedan kan du läsa om projekt vi deltagit i genom åren och vad några av dom lett fram till.

På vår Facebooksida rapporterar vi löpande om de projekt vi deltar i och resultaten som kommer fram av projekten.

Ta del av Bittes vetenskapliga produktion här (PDF)

Resistensläget hos hästparasiter i Sverige, pågående

På senare tid har projekten mestadels rört resistensproblematik och utebliven effekt av avmaskningsmedel hos både idisslare och häst.

Under 2010 identifierades två fall av pyrantelresistens hos hästens lilla blodmask. kollamasken har därför tagit fram produkten kollaeffekten för att hästägare enkelt och till reducerat pris ska kunna kontroller 10-14 dagar efter utförd avmaskning om använt preparat haft fullgod effekt. kollaeffekten finns att köpa i vår webbshop.

Labbet har även delfinansierat en nyligen avslutad studie om bandmask som orsak till kolik hos häst och är samarbetspartner till SLU i ett projekt om resistensutveckling hos spolmask.

Ivermectinresistens hos idisslare

På idisslarsidan deltar labbet just nu i en studie som rör misstänkt ivermectinresistens hos får och alpackor i Sverige.

Parasitinventering hos ekologiskt uppfödda får 1997-99

Med forskningsstöd från Jordbruksverket gjorde Svenska Djurhälsovården tillsammans med labbet en av de största inventeringarna som gjorts vad gäller parasiter inom ekologisk fårproduktion. Ett samarbete inleddes med världens ledande parasitolog vad gäller fårparasiter, Peter Waller (död 2008) från Australien, vilket ledde till ett antal lyckade forskningsprojekt där Vidilab alltid var en av samarbetsparterna. (partnerna? eller vad?).

Projekten ledde till mycket värdefull information om vad våra ekologiskt uppföda och även konventionellt uppfödda får lider av för olika parasiter. Resultaten ligger idag till grund för den parasitrådgivning som ges inom fårproduktionen idag.

Övriga projekt på får

Laboratoriet drev en del sidoprojekt parallellt med övriga fårstudier. Bland annat påvisades fårparasiten Nematodirus battus för första gången i Sverige 1998 och en kartläggning gjordes av parasiten Giardias förekomst och betydelse hos lamm i Sverige med början 1998.

Slaktstudie på häst vid Linköpings slakteri 1992-93

500 hästar undersöktes och studien som genomfördes tillsammans med SLU och Linköping slakteri betecknas som en av de största vad gäller parasitologi och storlek på materialet. Syftet var fram för allt att undersöka hur vanligt bandmask var hos svenska hästar. Studien visade att det var väldigt vanligt med förekomst men mycket ovanligt med sjukdomssymtom.

Efter studien togs en serologisk metod fram för att påvisa antikroppar mot bandmask. Denna metod började aldrig användas och ansågs värdelös då den endast påvisade om hästen någon gång haft en bandmaskinfektion och inte om den säkert hade en pågående infektion.

Studien ledde till ett antal internationella vetenskapliga publikationer, du hittar dessa i Bittes publikationslista.