Stora blodmaskens (Strongylus vulgaris) larver vandrar i de blodkärl som försörjer tarmen och kan ställa till stora problem. Stora blodmasken är relativt ovanlig och avmaskning sker med samma preparat som mot små blodmaskar.

Det går inte att skilja små och stora blodmaskar åt på äggens utseende utan man får titta på larverna som kläcks ur äggen när man odlar provet, det vill säga ställer det i värmeskåp i minst fem dagar.

Tidigare har man trott att Stora blodmasken (Strongylus vulgaris) endast påvisas när det är massförekomst av ägg i träcken. Vår erfarenhet efter att ha undersökt tusentals odlingar är att så inte är fallet. Vi har vid flera tillfällen påvisat Stora blodmasken vid låga nivåer.

På grund av pågående forskning och de diskussioner som förs ändrar Vidilab sina rutiner gällande odling för uteslutande av stor blodmask.

Om du som kund fyller i rutan att du vill ha en odling satt kommer odling alltid att sättas även vid 0 EPG. Om du INTE vill att odling ska sättas vid 0 EPG måste du tydligt ange det på följesedeln när du skickar in ditt prov.

Detta medför en extra kostnad (se aktuell prislista) som faktureras i efterhand. Fakturan skickas per post när odlingen är satt. Ett preliminärsvar skicka alltid ut samma dag vi fått ditt prov till laboratoriet. Om odling är satt skickas slutgiltigt svar två veckor senare när odlingen är avläst. Svaren kan se ganska lika ut men på det första står det “Delrapport-slutgiltig rapport väntas” och på nästa svar står det “Slutgiltig rapport” och där är odlingsresultatet ifyllt.

Anmärkning: Vi har sett att det går att hitta larver från stor blodmask även vid låga EPG-tal och vid 0 EPG. Risken att hästen skulle ha stor blodmask i skadlig mängd är dock minimal och smittspridningsrisken på betet är också väldigt liten när EPG är så lågt.

Vår rekommendation är att på de hästar som inte avmaskas på hösten på grund av låga EPG-tal göra en samlingsodling under vårvintern för att utesluta att stor blodmasksmitta finns på det betet hästarna gått på säsongen innan. Använd vår produkt kollabetet som finns att beställa i vår webshop kollamasken.nu. Detta blir en form av beteskontroll där man vid positivt fynd får gå vidare och utreda mer på individnivå alternativt avmaska hela betesgruppen. kollabetet är lämpligt att utföra under februari-mars för att kontrollera föregående betessäsongs eventuella smitta framför allt på de hästar som har så låga EPG-tal att de inte avmaskas efter betesperioden.

Från och med årsskiftet kommer vi på labbet utföra en forskningsstudie för att klarlägga vad som händer med EPG-tal och förekomst av stor blodmask på de hästar som uppvisat stor blodmask vid låga EPG och vid 0 EPG.

Nya forskningsresultat har visat att förekomst av stora blodmasken ökat i Sverige sedan mer behovsprövad avmaskning började användas 2007. Men att återgå till rutinmässig avmaskning är inte ett alternativ i dag på grund av växande resistensproblematik. Eftersom den är hästens farligaste parasit är det viktigt att ha kontroll på om den förekommer i hästgruppen och på betesmarkerna. Stora blodmasken är inte resistent mot något maskmedel men det kan vara bra att utöver avmaskning även göra någon beteshygienisk åtgärd. Vår veterinär kan hjälpa till med rådgivning angående sådana åtgärder.

Odlingen påvisar smitta av stor blodmask som är upptagen föregående betessäsong och det måste förflutit minst sex månader innan det syns i träckprovet. Om hästen avmaskats sent på hösten med ett preparat innehållande makrocykliska laktoner (ivermectin och moxidectin) finns ingen anledning att beställa odling då risken är  minimal att larver i skadlig mängd från stora blodmasken finns kvar.

Vill du ha odling utförd kryssar du i det på följesedeln.

Har du tidigare låtit undersöka hästarna med hjälp av odling utan att påvisa förekomst av stora blodmaskens larver och det inte kommit in nya hästar i hagarna, behöver du inte beställa odling vid varje provtagningstillfälle.

Vidilab har fokuserat på att utesluta förekomst av stora blodmasken eftersom ett EPG-värde får en helt annan betydelse om stora blodmasken finns med i bilden. Då vi har kunna påvisa den även vid relativt låga EPG-värden och långt in på innevarande betessäsong (stora blodmasken har en sådan livscykel att man inte kan påvisa dess larver förrän efter 6-7 månader) tyder förekomsten på bristande avmaskningsrutiner. Vi rekommenderar därför (med stöd av veterinär expertis) om träckprover ändå tas att man även kostar på sig en odling på hästen eller hästgruppen.