1. Allmänt

I denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) redogör vi närmare för hur Vidilab AB, org.nr. 556619-8320, Box 33, 745 21 Enköping (”Vidilab”), behandlar personuppgifter om dig som kund till oss eller i egenskap av att du representerar ett företag/organisation som i sin tur är kund, potentiellt blivande kund/samarbetspartner till Vidilab eller samarbetspartner (inklusive leverantörer) till Vidilab. Denna Integritetspolicy redogör vidare för hur Vidilab behandlar personuppgifter om dig i egenskap av besökare av vår hemsida, www.vidilab.se, samt i de fall du ansöker om en tjänst hos oss eller gör en intresseanmälan för säsongsanställning. Integritetspolicyn gäller även för Vidilabs webshop www.kollamasken.nu.

2. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsansvarig

2.1 Vidilab är personuppgiftsansvarig för Vidilabs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.2 Vidilab har utsett Annelie Hansson Abrahamsson till dataskyddsansvarig (”Dataskyddsansvarig”). Dataskyddsansvarig har bland annat till uppgift att övervaka att Vidilabs behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dataskyddsansvarigs kontaktuppgifter är annelie.h.abrahamsson@vidilab.se.

3. Vilka personuppgifter samlas in?

Företagsrepresentanter: Vidilab samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett företag/organisation, såsom namn, befattning, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter samlas i regel in från det företag/organisation som du representerar, men i förekommande fall direkt från dig. Vidilab använder vidare externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera med t.ex. befattnings- och kontaktinformation.

Kunder: Vidilab samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att det avtal gällande ditt djur som upprättats mellan Vidilab och dig ska kunna fullgöras, t.ex. för kontakt och betalning. Personuppgifter som vi samlar in och lagrar om dig i sådana fall är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och betalningsinformation.

Besökare av hemsidan: Vidilab samlar in information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida, såsom IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande (enhetsinformation). Sådan insamling sker i samband med att du besöker vår hemsida.

Rekrytering: Vidilab samlar in information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster hos Vidilab. Personuppgifter som samlas in för rekryteringssyfte är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, CV och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

4. Vår behandling av dina personuppgifter

4.1 För företagsrepresentanter hos befintliga kunder

Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag du representerar i samband med att det företag du representerar gör affärer med Vidilab. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
Namn, befattning, telefonnummer, e-postadress Kunna hålla kontakten med en representant för företaget avseende när t.ex. leverans av varor ska ske. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med kunden, d.v.s. företaget som du som företagsrepresentant representerar (en så kallad intresseavvägning).
Namn, befattning, telefonnummer, e-postadress Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Vidilabs rättsliga förpliktelser.
Namn, befattning, telefonnummer, e-postadress Möjliggöra marknadsföring och kundanalyser. Behandlingen är nödvändig för Vidilabs berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster till företaget som du som företagsrepresentant representerar (en så kallad intresseavvägning).

4.2 För företagsrepresentanter hos potentiella kunder/samarbetspartners

Om vi anser att det företag du representerar är en potentiellt framtida kund/samarbetspartner till Vidilab kan vi samla in uppgifter om dig som företagsrepresentant. Informationen vi samlar in om dig hämtar vi då från öppna källor såsom hemsidan för det företag du representerar eller Bolagsverket. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
Namn, befattning, telefonnummer, e-postadress Möjliggöra marknadsföring och möjliggöra kontakt med en representant för den potentiella kunden/samarbetspartnern. Behandlingen är nödvändig för Vidilabs berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster till företaget som du som företagsrepresentant representerar samt att kunna ha kontakt med den potentiella kunden/samarbetspartnern genom dig som företagsrepresentant (en så kallad intresseavvägning).

4.3 För företagsrepresentanter hos samarbetspartners

Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från det företag du representerar i samband med att det företag du representerar ingår ett samarbete med Vidilab. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
Namn, befattning, telefonnummer, e-postadress Kunna hålla kontakten med en representant för företaget avseende samarbetet parterna emellan. Behandlingen är nödvändig för Vidilabs berättigade intresse av att fullgöra avtalet med samarbetspartnern, d.v.s. företaget som du som företagsrepresentant representerar (en så kallad intresseavvägning).
Namn, befattning, telefonnummer, e-postadress Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Vidilabs rättsliga förpliktelser.

4.4 Kunder

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
Namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, betalnings­information, eventuellt medlemsnummer, andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss. För att det avtal gällande ditt djur som upprättats mellan oss och dig ska kunna uppfyllas, t.ex. för kontakt och betalning Behandlingen är nödvändig för uppfyllandet av det avtal som Vidilab har med dig.
Namn, postadress, e-postadress Möjliggöra marknadsföring riktad till dig. Behandlingen är nödvändig för Vidilabs berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster till dig (en så kallad intresseavvägning).
Namn, postadress, e-postadress, betalningsinformation Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis bokföringskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Vidilabs rättsliga förpliktelser.

4.5 För besökare till vår hemsida vidilab.se samt webshopen kollamasken.nu

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
På www.vidilab.se: Enhetsinformation (cookies eller liknande tekniker). För att kunna utveckla vår hemsida och för att anpassa den bättre utifrån hur Vidilabs hemsida (www.vidilab.se) används. Behandlingen är nödvändig för Vidilabs berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/ samarbetspartners (en så kallad intresseavvägning).
På www.kollamasken.nu: IP-adress, MAC-adress, namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, betalnings­information, andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss För att det avtal gällande ditt djur som upprättats mellan oss och dig ska kunna uppfyllas, t.ex. för kontakt, betalning och utsändande av produkter. Behandlingen är nödvändig för uppfyllandet av det avtal som Vidilab har med dig.
På www.kollamasken.nu: Enhetsinformation (cookies eller liknande tekniker). För att kunna utveckla vår hemsida och för att anpassa den bättre utifrån hur hemsidan (www.kollamasken.nu) används. Behandlingen är nödvändig för Vidilabs berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/ samarbetspartners (en så kallad intresseavvägning).

4.6 För dig som ansöker om anställning hos Vidilab

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
Namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, CV, andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss. För att, i samband med rekrytering, kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens.

För att, i samband med säsongsanställning kunna avgöra vem som är bäst lämpad för uppdraget.

Behandlingen är nödvändig för Vidilabs berättigade intresse av att anställa rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för Vidilab (intresseavvägning).

4.7 För mottagare av Vidilabs nyhetsbrev

Kategorier av personuppgifter Ändamål Laglig grund
Namn, e-postadress. För att, efter önskemål från mottagaren, kunna skicka nyhetsbrev. Behandlingen baseras på den lagliga grunden samtycke. Notera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

5.  Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

5.1 Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

5.2Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

5.3 Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid Vidilab bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när Vidilab får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

6. Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part enligt tabellen nedan.

Tredje part Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Leverantör av molntjänst Vidilab lagrar sin information i en molntjänst, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantören (Cybix AB) av den molntjänsten.
Leverantörer och samarbetspartners Vidilab kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer och samarbetspartners i vår verksamhet. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag som de utför på uppdrag av Vidilab.
Myndigheter Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

7. Överföring av personuppgifter till tredjeland

7.1 Vidilab strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om personuppgifter skulle överföras till något land utanför EU/EES, kommer Vidilab att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

7.2 De personuppgifter som Vidilab samlar in om dig genom din användning av Vidilabs webbplatser www.vidilab.se och www.kollamasken.nu kan överföras till Facebook och Google i USA, genom Vidilabs användning av Googles och Facebooks tjänster. Dessa tjänster används för att optimera och följa effekten av annonsering. Vidilab har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom Googles och Facebooks anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

8. Dina rättigheter

8.1 Vidilab ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

8.2 Vidilab kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

8.3Du har rätt att av Vidilab begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Vidilab kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 7 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 9.

8.4 Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke om du givit ett sådant. Behandling som Vidilab gör med stöd av samtycke som laglig grund kommer då att upphöra och de personuppgifter som Vidilab behandlar med stöd av samtycke kommer att raderas. Kontakta oss för att återkalla samtycke, se avsnitt 12 nedan för kontaktinformation.

8.5 Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

8.6 Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Vidilab om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 9.

8.7 Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Vidilabs behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (som byter namn till Dataskyddsmyndigheten under 2018).

9. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vidilab har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

10. Cookies

Vidilab använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen www.vidilab.se och www.kollamasken.nu samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata. Vidilab använder cookies i enlighet med Vidilabs policy för cookies, se länk

11. Ändringar

Vidilab har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Om Vidilab genomför väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Vidilab att informera dig via e-post, under förutsättning att vi har din e-postadress, eller, om möjligt, på annat sätt.

12. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Vidilab om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy.

Vidilabs kontaktinformation:

Vidilab AB

Organisationsnummer: 556619-8320
Adress: Box 33, 745 21 Enköping
Telefonnummer: 0171-44 12 60

E-postadress: info@vidilab.se