OBS! NYA SVARSRUTINER

Vidilab svarar numera ut “Parasiter ej påvisade” istället som förut 0 EPG. Detta för att ge ett mer korrekt svar. Den lägsta mängden ägg som kan upptäckas i en räkning är 1 ägg vilket motsvarar 30 EPG. Hittar vi inte något ägg i räkningen behöver det inte betyda att det inte finns några ägg alls i provet. Den korrekta tolkningen är att hästen utsöndrar 0-29 EPG. Detta är ett mycket lågt värde och föranleder oftast inte någon åtgärd på en frisk häst.

Numera sätts även odling för uteslutande av stor blodmask även vid “Parasiter ej påvisade” om du beställt odling. Ny forskning har visat att det inte finns någon koppling mellan den totala mängden ägg som utsöndras och förekomst av storblodmask. Dvs. även hästar med mycket låg utsöndring av ägg kan ha stor blodmask. Vid en odling tar man mer material och fångar upp ALLA ägg i provet som man sedan kläcker till larver.

Vad säger resultatet?

I träckprovet kan vi se ägg från vuxna äggläggande maskar. Om hästen är infekterad nyligen och endast har omogna maskar i tarmen kan inga ägg upptäckas i träckprovet. Äggen räknas och på så vis fås en uppfattning om hur parasitangripen hästen är. Antalet ägg anges i EPG (Egg Per Gram) dvs. ägg per gram träck. Med denna analys kan vi se förekomst av stora och/eller lilla blodmasken, spolmask, fölmask och ev. springmask.

Träckprover är i första hand för att övervaka friska hästar och hålla nere smittrycket ut på markerna. Om hästen behöver avmaskas eller inte beror inte enbart på EPG-talet utan måste läggas samman med hästens ålder, typ av hage, årstid, antal och ålder på hagkompisar, tidigare provresultat och eventuellt andra faktorer.

För en sjuk häst tolkas inte provsvaret på samma sätt som för en frisk häst. En häst som mår dåligt där veterinären misstänker parasiter kan ha låga värden på provet eftersom en del maskar endast påverkar hästen i tidig utveckling där de ännu inte urskiljer ägg.

Träckprovet är ett sätt för veterinären att ställa diagnos och därmed avgöra om hästen behöver avmaskas. Andra sätt är att mask hittas i träcken (dessa går att skicka in utan kostnad för artbestämning till Vidilab) eller att hästen uppvisar symptom.

Det är mycket viktigt att du har en parasitkunnig veterinär som hjälper dig att tolka provsvaret.

Springmask upptäcks säkrast med ett så kallat tejpprov, läs om provtagningsförfarandet på www.vidilab.se under springmask. Springmaskundersökning kan väljas som tilläggsanalys och faktureras då i efterhand.

Bandmaskägg kan i vissa fall påvisas, och i så fall anger vi naturligtvis även det, men för en säkrare diagnos krävs en separat analys. Misstänker du problem med bandmask kan bandmaskanalys begäras som tilläggsanalys och faktureras då i efterhand. (se prislistan för aktuella priser).

Metoderna som används är relativt grova. Avläsning av ett och samma prov kan normalt variera mellan t.ex. 750 EPG (ägg per gram träck) och 1000 EPG. Observera att varje laboratorium uppnår laboratoriespecifika värden och värden mellan olika laboratorium kan oftast inte direkt jämföras. De brukar ändå ge resultat inom samma nivå.

Den kvantitativa analysmetoden ger en räkning av ägg. Har en kvalitativ analysmetod utförts, graderas förekomsten istället från ingen förekomst till massförekomst.

Tolkning av provsvar (OBS! Endast för friska hästar, provsvar från sjuka hästar måste diskuteras med kunnig veterinär!)

 • Upp till 100 EPG = väldigt lite
 • Mer än 100, upp till 200 EPG = lite
 • Mer än 200, upp till 500 EPG = måttligt
 • Mer än 500, upp till 1000 EPG = mycket
 • Mer än 1000 EPG = väldigt mycket

EPG = Ägg per gram träck

En häst kan avge måttlig till riklig mängd maskägg utan att själv visa symptom på sjukdom. Däremot utgör en sådan häst en smittkälla för andra hästar på betet och kan därför behöva avmaskas. Det förekommer även att en häst går från att ha en låg äggutsöndring till att, efter några veckor, uppvisa en betydligt högre äggutsöndring, detta p.ga. att parasiterna har aktiverat sig i högre grad. Det är därför viktigt att provta flera gånger för att lära känna sin häst och vilka nivåer den har ”normalt”. Vissa ligger lite högre medan det stora flertalet vuxna friska hästar har låga nivåer. Vet du att din häst alltid ligger högt finns det skäl att tänka till. Vi har bland annat sett hästar som vid flera provtagningar i rad legat högt trots avmaskning. Vi har i några fall kunnat konstatera att de har haft resistenta maskar i sig och har efter byte av preparat fått fullgod avmaskningseffekt. Du kan alltså behöva göra uppföljande prover för att få en tydligare bild av hur din häst lever med sina parasiter. Självklart skall man även se över beteshygienen!

Det är mycket viktigt att provet tas vid rätt årstid. Detta beror på att ett träckprov påvisar mängden vuxna äggläggande maskar i hästen. Parasiter i omogna stadier eller vilande larvstadier påvisas inte i analysen, då de inte lägger ägg. En del av de små blodmaskarna stannar i sin utveckling under vinterperioden och ett träckprov taget under vintern ger därför inte en korrekt återbild av hästens faktiska parasitbörda.

En enstaka analys säger hur mycket vuxna, äggläggande maskar hästen för tillfället har. För att utforma ett fungerande avmaskningsprogram där du kan avmaska så lite som möjligt, krävs regelbundna analyser. Då får du en klarare bild av hur bra immunitet din häst har och hur pass parasitsmittade hagar den går i. Utifrån det kan du lägga upp ett strategi för att hålla parasitnivån på markerna låg samt endast avmaska när det är motiverat.

Vår erfarenhet säger oss att det ofta är enskilda individer som samlar på sig mask. Dessa behöver följas noggrant och avmaskas för att inte smitta betet. Ny forskning har visat att 20% av hästarna äldre än fyra år står för 80% av utsöndringen av parasitägg.

Det är mycket ovanligt att hästar dör av parasiter i Sverige. Att en minskad avmaskning skulle leda till att fler hästar ”mår dåligt” av parasiter finns det inga belägg för. Vi vet dock att ett för flitigt användande av avmaskningsmedel har lett till resistens bland maskarna och det är ett större hot för Sveriges hästar. Att en och annan häst kan få problem av sina parasiter motiverar inte att släppa loss avmaskningsmedlen och avmaska rutinmässigt.

Som hästägare skall man även vara medveten om att de flesta avmaskningar inte görs på hästar som är sjuka av mask utan där hästarna har en sådan mängd att de kommer smitta ner betet och det är dumt och onödigt att sprida smittan vidare.

OBS! Det går inte att ge generell rådgivning utan en rad faktorer måste vägas in för att resultatet ska bli optimalt. Rådgör alltid med kunnig veterinär angående ditt provresultat.

Faktorer som har betydelse vid bedömning av resultatet är:

 • Maskart
 • Tid på året
 • Hästens ålder
 • Senaste avmaskning
 • Typ av gård
 • Hagens underlag och storlek
 • Antal hästar i hagen