storkoDiarré  på kalvar på stall – misstanke om Eimeria-infektion
E. zuerni, E. bovis  m.fl. förekommer som orsak till diarré på kalvar från en månads ålder och uppåt. Diarrén kan vid allvarliga fall vara blodtillblandad. Diagnosen fastställs genom att kvantiteten oocystor fastställs vid träckprovsundersökning. Eimeria-infektion kan vara svår att verifiera eftersom oocystor inte utsöndras kontinuerligt.

Diarré efter betessläppning – misstanke om Eimeria alabamensis
Den diarré som, inte sällan, förekommer omedelbart efter betessläpp av ungdjur kan orsakas av infektion med E. alabamensis. Mängden oocystor bestäms genom träckprovsanalys. Utskiljningen av oocystor är som störst cirka 3 dagar efter att diarrén debuterat, för att därefter avta.

Kontroll av förekomst av mag/tarm-nematoder
Förekomst fastställs genom träckprovsanalys där mängden trichostrongylida ägg bestäms. Artdifferentiering avseende t.ex. Ostertagia ostertagi  resp. Cooperia oncophora  utförs inte rutinmässigt (men görs vid specifik frågeställning). Provtagningen bör anpassas efter parasiternas livscykel och aktuella förhållanden i den enskilda besättningen. Den viktigaste gruppen att kontrollera är förstagångsbetande djur. Äggutskiljningen börjar cirka tre veckor efter betessläppet, ligger relativt högt under högsommaren för att därefter avta.

Kontroll av förekomst av lungmasklarver
Förekomsten av larver från stora lungmasken (Dictyocaulus viviparus) fastställs genom analys av träckprov. Äggen kläcks under passagen genom mag/tarm-kanalen och L1 stadiet påvisas i träckprov. Observera att vid kraftiga infektioner kan hosta uppträda innan lungmaskarna kommit igång att producera ägg/larver.

Kontroll av förekomst av stora leverflundran                              Leverflundra är ett växande problem i besättningar som nyttjar blöta/vattensjuka marker till bete. Från att ha varit en ganska ovanlig parasit är nu angrepp av leverflundra en av de vanligaste orsakerna till anmärkning på slakteriet. Förekomst av ägg från stora leverflundran (Fasciola hepatica) fastställs genom analys av träckprov. Det tar ca 12 veckor från smitta tills vi ser en äggutskiljning i träcken. Vill man hitta smittan i ett tidigt stadium fungerar inte träckprov, men då finns istället möjligheten att analysera antikroppar i blod vilka uppkommer ca 3 veckor efter infektion. Ytterligare ett alternativ är att analysera antigen från masken i träck vilket uppkommer ca 8 veckor efter infektion. Även dessa prover kan skickas till Vidilab med noggrant beskriven frågeställning. Vidilab vidarebefordrar proverna till analyserande laboratorium som i detta fall är SLU. Prov ska tas från minst 6 djur och kostnaden är 250 kronor/st exkl moms. Samma följesedel som till vanliga träckprover kan användas.

Praktiska anvisningar för träckprovtagning

  • Ta individuella prov, ca två matskedar träck (prov från ändtarmen eller färsk = kroppsvarm spillning från marken) och lägg i separata plastpåsar. På labbet görs samlingsprover med träck från max tre individer i varje samlingsprov.
  • Lägg varje individprov i en plastpåse. Om proverna är mycket lösa, använd plastburkar med tättslutande lock (typ filmburk eller liknande).
  • Märk påsen/burken med individnummer. Använd helst en etikett som fästs nertill på påsen.
  • Fyll i följesedeln noggrant och lägg den tillsammans med de väl förpackade proverna i ett vadderat kuvert. Förvaras kallt fram till postning. OBS! EJ I FRYS!
  • Skicka provet måndag, tisdag eller onsdag, adress finns på följesedeln. Prov kan skickas söndag om tömning av brevlådan sker samma dag.

Svar
Svar lämnas samma dag eller dagen efter det att provet kommit till laboratoriet beroende på vilka analyser som utförs. För rådgivning kan vår veterinär som är mycket kunnig på parasiter kontaktas. För kontaktuppgifter, se veterinärkontakt.