Odling för uteslutande av stora blodmasken.

Görs om provet innehåller > 0 EPG av stor och/eller liten blodmask. På äggens utseende går det inte att avgöra om det är stora eller lilla blodmasken utan provet måste stå i värmeskåp ca 2 veckor och kläckas till larver som bedöms i mikroskop. Ett preliminärt svar på mängden ägg (EPG) skickas ut direkt och slutsvaret skickas efter ca 2 veckor när odlingen är avläst.

Odlingen påvisar smitta av stor blodmask som är upptagen föregående betessäsong och det måste förflutit minst 6 månader innan det syns i träckprovet. Har du tidigare låtit undersöka hästarna med hjälp av odling utan att påvisa förekomst av stora blodmaskens larver och det inte kommit in nya hästar i hagarna, behöver du inte beställa odling vid varje provtagningstillfälle. Detta gäller även om du avmaskat sent på hösten med ett preparat innehållande makrocykliska laktoner (ivermectin och moxidectin).  Risken är då minimal att larver i skadlig mängd från stora blodmasken finns kvar.

Faktureras i efterhand, för pris se www.vidilab.se

Bandmaskanalys

Om hästen är vuxen och inte uppvisar symtom som glanslös päls, svår att få i hull eller återkommande koliksymtom finns ingen anledning att varken provta eller avmaska rutinmässigt mot bandmask. OM hästen uppvisar något eller några av ovanstående symtom är bandmaskanalys lämpligt att begära.

Faktureras i efterhand, för pris se www.vidilab.se

Lungmaskanalys

Denna parasit är egentligen en åsneparasit och förekommer normalt inte i Norden. Den kan vara aktuell vid hästimporter från England och Irland där den inte är ovanlig. Den kan orsaka svår lunginflammation och mycket kraftig hosta då den parasiterar framförallt i luftvägarnas finare förgreningar i lungorna. Det är bara aktuellt med lungmaskanalys vid import och/eller OM hästen hostar kraftigt och ihållande.

Faktureras i efterhand, för pris se www.vidilab.se

Springmaskanalys

Kan vara aktuellt OM hästen kliar sig onormalt mycket där bak. Oftast är det andra orsaker till klådan men springmask kan i vissa fall vara orsaken eller behöva uteslutas. Springmask upptäcks säkrast med ett så kallat tejpprov, läs om provtagningsförfarandet på www.vidilab.se under springmask. Om tejpprovet skickas med i kollamaskenlådan undersöker vi det utan extra kostnad.

OBS! Ange noggrant på följesedeln om du skickat med ett tejpprov i lådan!