Odling för påvisande av stora blodmasken.

Numera sätts odling för påvisande av stor blodmask även vid ”parasiter ej påvisas” om du beställt odling. Detta för att nya forskningsrön visat att även hästar med mycket låg äggutsöndring kan bära på stor blodmask. Detektionsgränsen på grundanalysen är 30 EPG, det betyder att hästar som utsöndrar mellan 0-29 EPG svaras ut som “Parasiter ej påvisade” och även hos dessa hittas larver från stor blodmask vid odling.

På äggens utseende går det inte att avgöra om det är stora eller lilla blodmasken utan provet måste stå i värmeskåp och kläckas till larver som bedöms i mikroskop. Ett preliminärt svar på mängden ägg (EPG) skickas ut direkt och slutsvaret skickas efter ca 2 veckor när odlingen är avläst.

Det tar 5,5-7 månader för en stor blodmask att bli könsmogen och börja producera ägg. För att vi skall kunna hitta ägg i träcken måste det alltså finnas könsmogna maskar i hästens tarm. Tas provet tidigare än så finns det risk att vi får ett falskt negativt resultat. Dvs det kan finnas larver i hästen, men inga ägg i träcken.

Faktureras i efterhand, för pris se www.vidilab.se

Bandmaskanalys

Rekommenderas då hästen uppvisar symtom som glanslös päls, svår att få i hull eller återkommande koliksymtom utan känd orsak.

Faktureras i efterhand, för pris se www.vidilab.se

Lungmaskanalys

Denna parasit är egentligen en åsneparasit och förekommer normalt inte i Norden. Den kan vara aktuell vid hästimporter från England och Irland där den inte är ovanlig. Den kan orsaka svår lunginflammation och mycket kraftig hosta då den parasiterar framförallt i luftvägarnas finare förgreningar i lungorna. Det är bara aktuellt med lungmaskanalys vid import och/eller OM hästen hostar kraftigt och ihållande.

Faktureras i efterhand, för pris se www.vidilab.se

Springmaskanalys

Kan vara aktuellt OM hästen kliar sig onormalt mycket där bak. Oftast är det andra orsaker till klådan men springmask kan i vissa fall vara orsaken eller behöva uteslutas. Springmask upptäcks säkrast med ett så kallat tejpprov, läs om provtagningsförfarandet på www.vidilab.se under springmask. Springmask kan begäras som en tilläggsanalys på följesedeln mot extra kostnad.

OBS! Ange noggrant på följesedeln om du skickat med ett tejpprov i lådan!