När man tar träckprov för parasitologisk undersökning identifierar man de behandlingsbehov som föreligger. Efter att man gjort detta kan lämplig behandling med rätt preparat sättas in.

Ytterligare en anledning till träckprovstagning innan eventuell avmaskning är att hästägare står inför ett resistensproblem. I en avhandling som presenterats vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala, är slutsatsen bland annat att en fortsatt rutinmässig avmaskning av hästar enligt den gamla modellen leder till en ökad risk för resistensutveckling. Att utsätta parasiterna för olika maskmedel betyder att man ökar risken för resistens, det vill säga varje avmaskning ökar risken. Vi har idag bara två fungerande grupper av substanser mot blodmaskarna och vi upptäcker fler och fler fall där de små blodmaskarna inte är känsliga för en av grupperna vilket är oroväckande. Om resistensutvecklingen inte motarbetas kan vi en dag komma att stå helt och hållet utan fungerande avmaskningsmedel. Vad gör vi då?

För att undvika en resistensutveckling måste vi börja förebygga smittan istället för att som tidigare behandla uppkommet faktum. Statistiskt sett är det en av fem vuxna hästar som behöver regelbunden avmaskning.

Genom att regelbundet göra träckprovsanalyser, avmaska rätt och lära oss sköta beten och hagar, är möjligheten stor att minska både parasitbördan och antalet avmaskningar.

OBS! Träckprover är i första hand för att övervaka friska hästar och hålla nere smittrycket ut på markerna. Om hästen behöver avmaskas eller inte beror inte enbart på EPG-talet utan måste läggas samman med hästens ålder, typ av hage, årstid, antal och ålder på hagkompisar, tidigare provresultat och eventuellt andra faktorer.

För en sjuk häst tolkas inte provsvaret på samma sätt som för en frisk häst. En häst som mår dåligt där veterinären misstänker parasiter kan ha låga värden på provet eftersom en del maskar endast påverkar hästen i tidig utveckling där de ännu inte urskiljer ägg.

Träckprovet är ett sätt för veterinären att ställa diagnos och därmed avgöra om hästen behöver avmaskas. Andra sätt är att mask hittas i träcken (dessa går att skicka in utan kostnad för arbetstämning till Vidilab) eller att hästen uppvisar symptom.

Det är mycket viktigt att du har en parasitkunnig veterinär som hjälper dig att tolka provsvaret.

Ett exempel på nyttan med kontinuerlig träckprovtagning visar ett svenskt stuteri norr om Stockholm. De provtar alla föl och unghästar varannan månad. Bara hästar med påvisad maskbörda behandlas. De har på detta sätt minskat antalet avmaskningsdoser med mer än 50 %. Dessutom motverkas på detta sätt risken för resistensutveckling.

Ett annat exempel är ett privatstall med inhyrda hästar där man kräver att alla bekostar träckprov inför betessläpp. Stallägaren betalar sedan och genomför avmaskning av de hästar som behöver det