I veckan gjordes ett ovanligt fynd då vi hittade larver från A. vasorum i ett avföringsprov som skickats in till laboratoriet. Fyndet kommer ifrån en hund hemmahörande i Mälardalen. 

Infektion med A. vasorum förekommer i stora delar av världen. Det första fallet hos hund i Sverige hittades på ön Sydkoster år 2003 och år 2009 konstaterades det första fallet på fastlandet, då hos en räv i Skåne. I Sverige är smittan anmälningspliktig och sedan år 2013 har 38 fall av A. vasorum hos hund konstaterats och rapporterats till Jordbruksverket.  

För att hitta larver av A. vasorum krävs en tilläggsanalys, en lungmaskanalys, eftersom larver inte upptäcks i en vanlig grundanalys.  

Fakta:

A. vasorum är en rundmask som infekterar hunddjur. Smittan sker via en mellanvärd som kan vara sniglar och snäckor av olika arter, men även grodor och paddor har visat sig kunna sprida smittan. Det räcker med att hunden får i sig slem från en smittad mellanvärd, den måste inte konsumera hela mellanvärden för att smittas. A. vasorum är en rundmask som infekterar hunddjur. Smittan sker via en mellanvärd som kan vara sniglar och snäckor av olika arter, men även grodor och paddor har visat sig kunna sprida smittan. Det räcker med att hunden får i sig slem från en smittad mellanvärd, den måste inte konsumera hela mellanvärden för att smittas. 

Benämningen ”hjärtmask” är egentligen missvisande då de vuxna maskarna inte lever i hundens hjärta utan i lungartärerna. Symtombilden hos en infekterad hund kan variera men hosta och påverkan på andningen samt motionsintolerans är vanligt. Andra symptom som kan uppkomma är påverkan på blodets förmåga att koagulera (koagulationsrubbningar), högersidig hjärtsvikt, avmagring, nedsatt allmäntillstånd och i sällsynta fall aberrant migration vilket är när larverna migrerar till ställen där de egentligen inte skall vara såsom öga eller hjärna. 

Vid konstaterad infektion är det viktigt att kontakta veterinär inför behandling eftersom en avmaskning kan förvärra hundens tillstånd och hunden kan behöva understödjande behandling under behandlingen. 

A. vasorum smittar inte till människor och inte heller till andra djur utöver hunddjur.