Här kan du som veterinär läsa mer om användningsområden och tillämpningar för kollamaskenprodukterna.

kollamasken häst

Enligt Jordbruksverkets rekommendation anses ett träckprov vara ett bättre underlag för receptförskrivning av avmaskningsmedel än annan kännedom om hästen ifråga.

Vad är kollamasken häst?

kollamasken är ett smidigt kit för träckprovtagning med allt hästägaren behöver för säker och snabb kontroll av parasitstatus. kollamaskenlådan innehåller provtagningspåse, engångshandskar och följesedel. I den medföljande broschyren finns provtagningsinstruktioner och avmaskningsråd med förslag till schema för provtagning och avmaskning. Här finns också en nyckel till hur hästägaren ska tolka provresultatet. Rådgivningen bygger på senaste forskningsrön från bland annat SLU. Lådan är frankerad och sänds in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls samma dag provet kommer till laboratoriet. kollamasken finns för en, fem eller tio hästar.

För större stall se www.vidilab.se eller ta kontakt med labbet.

Resistens

I en nyligen utförd studie och i en tidigare doktorsavhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) visades att resistensproblematiken ökar i omfattning. Den tidigare praxisen med rutinmässig avmaskning vid betessläpp, under hela betesperioden och vid installning bör överges och istället skall man avmaska när det föreligger behov.

Laboratoriet

kollamasken har tagits fram av Vidilab – Sveriges idag ledande laboratorium för diagnostik av träckprov från häst. Laboratoriet besitter internationellt högt stående kompetens inom veterinärmedicinsk parasitologi omfattande många djurslag och är löpande engagerat i flera nationella och internationella forskningsprojekt.

Vilka maskar?

kollamasken fokuserar på de maskar som bekämpas med dagens avmaskningsstrategier det vill säga Strongylus/Cyathostominae samt Parascaris equorum främst på yngre hästar. Även ägg från Strongyloides westeri och Oxyuris equi kan påvisas i analysen. För säkrare analys av springmask: Se www. vidilab.se under avsnittet maskfakta. Ägg från Anoplocephala perfoliata kan framför allt vid riklig förekomst påvisas men för säkrare bandmaskdiagnostik krävs specialundersökning. Denna kan begäras mot extra kostnad. Mer information om bandmaskdiagnostik finns på vår hemsida. Odling för differentiering av larver av Strongylus/Cyathostominae kan begäras som tilläggsanalys. Kostnaden faktureras med odlingssvaret.

kollamasken smådjur

Lätt att förhindra onödig avmaskning

Vad är kollamasken smådjur?

kollamasken är ett smidigt kit för träckprovtagning med allt djurägaren behöver för säker och snabb kontroll av parasitstatus.

kollamaskenlådan innehåller provtagningsbehållare, spatel, engångshandskar och följesedel. I den medföljande broschyren finns provtagningsinstruktioner och lite tips och råd om parasiter på smådjur. Lådan är frankerad och sänds in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar kan erhållas senast dagen efter provet kommit till laboratoriet.

Ett färdigt kit där allt – porto, emballage, analys och svar är betalt förenklar och gör det möjligt för djurägaren att själv ta prov på sitt djur för att undersöka eventuellt avmaskningsbehov. Vid mag-tarmlidanden är parasitförekomst ofta en uteslutningsdiagnos och ett provsvar kan vara värdefull information vid rådgivning till smådjursägare.

Laboratoriet

kollamasken har tagits fram av Vidilab – i dag ett av Sveriges ledande laboratorium för diagnostik av träckprov från alla djurslag. Laboratoriet besitter internationellt högt stående kompetens inom veterinärmedicinsk parasitologi omfattande många djurslag och är löpande engagerad i flera nationella och internationella forskningsprojekt.

Vilka maskar?

I träckprovet kan ägg från spolmask och tunnskaliga ägg (till exempel hakmask) upptäckas samt eventuella koccidier. Metoden är inte säker för att påvisa bandmask eftersom dessa släpper hela segment som upptäcks bäst makroskopiskt. Djurägaren ombeds i den medföljande broschyren att om de ser något misstänkt i djurets avföring skicka med det i separat rör eller plastpåse. Laboratoriet hjälper då till med att kostnadsfritt undersöka vad det är.

kollamasken får och get

Den viktigaste provtagningen är på tackor/getter efter lamning/killning och i anslutning till betessläpp. Lammen/killingarna kan sedan kontrolleras innan betesbyte eller avvänjning.

Att bedöma om det finns behov för att avmaska får kan vara svårt. Man kan inte ge några generella svar. Ofta behöver man anpassa avmaskningsrutinerna efter den egna gårdens förutsättningar, samt göra en avvägning av vlka parasitarter som finns representerade hos djuren. En del arter kan förekomma i stor mängd utan att göra så mycket skada medan andra kan ge upphov till sjukdom redan vid låga nivåer. Därför är det mycket viktigt med kvalificerad diagnostik för att kunna sätta in rätt behandling vid rätt tidpunkt.

För att kunna hjälpa djuren på ett bra sätt krävs det att vi har effektiva avmaskningsmedel. Problemet med att avmaska generellt och planlöst är att effekten så småningom uteblir, att parasiterna utvecklat resistens mot preparaten. Resistens mot avmaskningsmedel är ett välkänt fenomen även i Sverige hos vissa av fårens och hästarnas inälvsparasiter. Det bästa sättet att upptäcka om en besättning behöver behandlas är att ta träckprov och sedan bara behandla om det behövs. På så sätt kan man uppnå en hög produktion, samtidigt som man sparar på avmaskningsmedlens effekt och på så sätt lägger grunden till en hållbar produktion ur parasitsynpunkt.

Vidilab kan nu erbjuda ett provtagningskit för parasitprovtagning på får. Kitet är avsett för ett samlingsprov innehållande träck från tre individer.  Allt ingår i priset. Svar skickas även till remitterande veterinär om så önskas. Eventuella extraanalyser kan beställas mot extra kostnad, se prislista.

Kostnad: 320:- + moms. Beställ på vår webshop eller kontakta oss på info@vidilab.se eller 0171 – 44 12 60.

På Vidilab i Enköping analyseras proverna med avseende på maskägg från de vanligaste betesburna mag- tarmparasiterna. Även eventuella koccidier kan upptäckas i proven.

kollamasken nötkreatur

Hållbar produktion, nu och i framtiden.

Att bedöma om det finns behov för att avmaska kalvar kan vara svårt. Under 2010 deltog vi i ett projekt tillsammans med SLU med mål att undersöka hur läget ser ut på svenska gårdar i dagsläget. Slutsatsen blev att man inte kan komma med några generella svar. Ofta behöver man anpassa avmaskningsrutinerna efter den egna gårdens förutsättningar, samt göra en avvägning mellan kostnad och nytta i varje besättning. Det finns dock flera saker att vinna på att kontrollera besättningens parasitstatus. Svenska erfarenheter visar bland annat att kalvar kan väga mellan 20-65 kg mer vid installningen om parasitinfektioner hålls under kontroll.

Bakgrund

Det avmaskning (under svenska förhållanden) främst är riktat mot är de två mag-tarmparasiterna löpmagsmask och tunntarmsmask (Ostertagia/Cooperia). Dessa påträffas hos så gott som alla djur som gått på bete. För att kunna hjälpa djuren på ett bra sätt krävs det att vi har effektiva avmaskningsmedel. Problemet med att avmaska generellt och planlöst är att effekten så småningom uteblir, att parasiterna utvecklat resistens mot preparaten. Resistens mot avmaskningsmedel är ett välkänt fenomen även i Sverige hos vissa av fårens och hästarnas inälvsparasiter, ett problem som nu även verkar vara på väg att drabba nötnäringen. En nyss utförd studie i svenska mjölk- och köttdjursbesättningar visade att ca 40% av djuren hade så pass mycket parasiter att de behövde avmaska, ingen skillnad kunde ses mellan mjölkkobesättningar och köttdjursbesättningar. Forskarna upptäckte även att behovet av att behandla köttdjurskalvar var större än man tidigare trott.

Vi vet ju dock att det inte är bra att avmaska i blindo. Det bästa sättet att upptäcka om en besättning behöver behandlasär att ta träckprov och sedan bara behandla om det behövs. På så sätt kan man uppnå en hög produktion, samtidigt som man sparar på avmaskningsmedlens effekt och på så sätt lägger grunden till en hållbar produktion ur parasitsynpunkt. Vidilab kan nu erbjuda ett provtagningskit för parasitprovtagning på nötkreatur.

Kitet är avsett för analys av 1 samlingsprov från max 3 individer. Allt ingår i priset. Svar skickas även till remitterande veterinär om så önskas. Eventuella extraanalyser kan beställas mot extra kostnad, se prislista.

Kostnad: 320:- + moms. Beställ på vår webshop eller kontakta oss på info@vidilab.se eller 0171 – 44 12 60.

På Vidilab i Enköping analyseras proverna med avseende på maskägg från de vanligaste betesburna mag- tarmparasiterna. Även eventuella koccidier kan upptäckas i proven.